×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole ruszył projekt  Województwa Mazowieckiego pn. ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -  Moja Przyszłość’’,  który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach  odbywać się będą dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyrównujące braki edukacyjne i umożliwiające lepszy start w przyszłość.
 
W ramach projektu zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum odbywają się:
a.    zajęcia z nauki języka obcego;
b.    zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
c.    zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.


Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Projekt trwał będzie do czerwca 2015r.