×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

 1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny Librus Synergia. Losowanie obejmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. JanaTwardowskiego w Stryjkach.

 2. Informacji o wybranym „szczęśliwcu” uczniowie dowiadują się na pierwszej godzinie lekcyjnej od nauczyciela prowadzącego

  zajęcia.

 3. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

 4. Uczeń posiadający w dzienniku wylosowany numer:

  a) jest zwolniony z odpowiadania i pisania niezapowiedzianych kartkówek chyba, że sam chce wziąć

  udział w ww. formach sprawdzania wiedzy,

  b) może mieć nieodrobioną pisemną pracę domową zadaną na poprzedniej lekcji (brak zgłasza nauczycielowi, który nie notuje tego w dzienniku),

  c) ma odrobione pisemne prace domowe wcześniej zadane,

  d) pisze sprawdziany i prace klasowe wcześniej zapowiedziane,

  e) bierze aktywny udział w lekcji, a jego zachowanie jest bez zarzutu.

 5. Odmowa pracy w czasie zajęć lub przeszkadzanie powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).

 6. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 7. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje od dnia 21.09.2020 r.