×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Uczniowie klas 0-3 naszej szkoły zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki ,,Cukierki”.  Warsztaty opart  na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. "Cukierki" przeprowadziły w dn. 02.03.2020 r.  panie z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu: P. Beata Wójcicka i P. Anna Kintop. Celem zajęć było: uzyskanie podstawowych informacji dotyczących środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych, bliższe poznanie personelu niepedagogicznego w szkole jako osób dbających o bezpieczeństwo szkoły i uczniów. Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące. Różnorodne zabawy w których wszyscy uczestniczyli z ogromnym zaangażowaniem sprzyjały również integracji zespołów klasowych.

GB